BX.in.th Segwit Upgrade

Added on 2017-09-10

เราได้ทำการอัพเดทวอลเล็ตของเราที่ BX.in.th เพื่อปรับใช้กับ Segwit Bitcoin address ลูกค้าทุกท่านจะได้รับที่อยู่ในการฝากใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยเลข 3 แทนเลข 1 ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านใช้ที่อยู่ใหม่ในการฝากแทนที่อยู่เก่าที่ใช้อยู่ในปัจุบัน

ที่อยู่เก่าจะยังคงใช้งานได้อย่างปกติ ยังไงก็แล้วแต่ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนเปลี่ยนมาใช้ Segwit address ซึ่งเป็นที่อยู่ใหม่เราจึงมีการเพิ่มอีก 3 คอนเฟริมใน Blockchain ของที่อยู่แบบเก่า

จุดประสงค์ของการอัพเดทครั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมของการส่ง Bitcoin เราหวังว่าการอัพเดทครั้งนี้จะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของธรรมเนียมที่เราจ่ายไปได้เป็นอย่างมาก หลังจากค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายไปนั้นลดลงจนเป็นไปตามที่คาดหวัง เราจะมีการส่งต่อการลดค่าธรรมเนียมนี้ไปยังคุณลูกค้าทุกท่านด้วยเหมือนกัน