เงื่อนไขและข้อตกลง

หากคุณตกลงใช้บริการของบริษัท บิทคอยน์ จำกัด แล้ว นั่นหมายถึงคุณตกลงและรับทราบเงื่อนไขทุกอย่าง

เพื่อ วัตถุประสงค์ ของข้อตกลง เหล่านี้  บริษัท บิทคอยน์ จำกัด จะ เรียกว่า ” บริษัท ” และผู้ใช้ บริการทั้งหมดของ บริษัท เรียกว่า ” ผู้ใช้บริการ ” เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย บริษัท บิทคอยน์ จำกัด คือ https://bitcoin.co.th จะได้รับการ เรียกว่า ” เว็บไซต์ ”

รับทราบเรื่องความเสี่ยง

บิทคอยน์ ไม่มีการรับรอง หรือรับประกันโดยสถาบันการเงินสถาบันใดๆ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการต้องการซื้อบิทคอยน์ นั่นหมายถึงผู้ใช้บริการรับทราบเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะบิทคอยน์อาจกลายเป็นสิ่งไม่มีมูลค่าใดๆเลยก็ได้ ผู้ใช้บริการควรศึกษา ค้นคว้าและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนการซื้อบิทคอยน์ บริษัทไม่สามารถรับรอง หรือ รับประกันถึงมูลค่าในอนาคตได้ของการซื้อขายบิทคอยน์

ห้ามแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่น

ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าจะไม่แลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่ซื้อจากบริษัท ไปแลกเป็นสกุลเงินอื่น นอกจากสกุลเงินไทยบาท

ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าบิทคอยน์ที่ีนำมาขายให้กับบริษัท ไม่ได้ได้มาจากการแลกโดยสกุลเงินอื่น นอกจากเงินไทยบาท

ข้อผิดพลาดที่เกิดจากลูกค้ากรอกข้อมูลผิด

ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง ที่ป้อน หรือ บันทึกเก็บไว้ในเว็บไซต์ รายละเอียดบัญชีที่แสดงในหน้าสรุปการสั่งซื้อหรือการทำธุรกรรม ถือเป็นรายการถูกต้องและเงินจะถูกโอนไปยังรายละเอียดบัญชีนั้น

หากเกิดกรณีผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลผิดพลาด บริษัทจะไม่สามารถคืนเงินใดๆให้กับผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

ดังนั้นผู้ใช้บริการ ต้องตรวจสอบและมั่นใจว่า Bitcoin address และ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ถูกต้องครบถ้วน

ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของ Bitcoin Address เอง

ผู้ใช้บริการต้องชำระบิทคอยน์มายังบริษัท โดยมาจาก Bitcoin Address ที่เป็นของผู้ใช้บริการเอง

บริษัทอาจจำเป็นต้องมีการยกเลิกธุรกรรมใดๆ หากข้อมูลธนาคารผิดพลาด หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ที่หากผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงบิทคอยน์ ที่ได้รับการคืนจากบริษัท เนื่องจากผู้ใช้บริการชำระบิทคอยน์มาจาก share หรือ online wallet

คำสั่งซื้อหมดอายุ

หากบริษัทได้รับการชำระเงิน โดยได้รับหลังจากคำสั่งซื้อนั้นหมดอายุแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของบิทคอยน์ เป็นเงินไทยบาท ใหม่ โดยจะคำนวณจากอัตราแลกเปลียนขณะที่เกิดการทำธุรกรรมขึ้น

ซึ่งกรณีนี้ อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับจำนวนบิทคอยน์ หรือ ไทยบาท น้อยกว่าจำนวนที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อที่หมดอายุแล้ว

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมโดยใช้คำสั่งซื้อที่หมดอายุแล้ว แต่ควรจะทำคำสั่งซื้อมาใหม่

กรณีผู้ใช้บริการชำระน้อยกว่าจำนวนที่ควรเป็น

หากผู้ใช้บริการชำระเงินน้อยกว่าจำนวนที่ควรจะเป็นและคำสั่งซื้อนั้นหมดอายุแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกระทำดังต่อไปนี้

a) ยกเลิกคำส่งซื้อ และ คืนเงิน
หรือ
b) คำนวณยอดที่ต้องชำระใหม่ โดยยึดตามอัตราแลกเปลียนในปัจจุบันขณะนั้น

กรณีผู้ใช้บริการชำระมากกว่าจำนวนที่ควรเป็น

หากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการหรือสินค้ามากกว่าจำนวนที่ควรจะเป็นจริง บริษัทจะยึดถือจำนวนเดิมของคำร้องที่ส่งมาในคำสั่งซื้อ และการชำระที่เกินความเป็นจริงมาจะไม่สามารถขอถอนคืนได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อใดที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม

บริษัท ขอสงวน สิทธิ์ในการพิจารณา ยกเลิก คำสั่งซื้อ และหรือ การคืนเงินคำสั่งซื้อใดๆ ที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ไว้ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม  ทั้งเรื่องชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และ เลขบัตรประชาชน และหากคำสั่งซื้อใดๆ มีเจตนาไม่ดี ไม่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดุลยพินิจในการยกเลิกการทำธุรกรรมนั้นๆ กับผู้ใช้บริการนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการ เพื่อประกอบการยืนยันตัวบุคคลและแหล่งที่มาของเงินทุน

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์เผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานของรัฐบาลไทย หากมีการร้องขอตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล

การชดใช้ค่าเสียหาย

ลูกค้ายินดีและยอมรับการชดใช้ค่าเสียหาย และการแก้ต่าง แทนบริษัท และลูกค้าตกลงที่ไม่ประสงค์ร้ายต่อบริษัท ไม่ประสงค์ร้ายต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกท่าน ลูกค้ายินดีที่จะแก้ต่างและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแทนบริษัท ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจากตัวลูกค้า หรือการฟ้องหรือการชดใข้ค่าเสียหายที่เกิดจากการเรียกร้องโดยตัวลูกค้าเอง

Anti-Money Laundering (AML)

มันเป็นสิ่งต้องห้ามมากที่สุด ห้ามลูกค้าใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกบริษัทเพื่อทำการฟอกเงิน หรือซ่อนเงิน หรือเหตุใดเพื่อการไม่โปร่งใส การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการเป็นสมาชิกของบริษัท .

บริษัทจะทำการวิเคราะห์และตรวจสอบการดำเนินบัญชีของแต่ละ user และหากพบการกระทำที่เข้าข่ายของการฟอกเงิน การซ่อนเงิน การทำกิจการใดเพื่อการไม่โปร่งใสต่อผู้อื่น บริษัทจะระงับการใช้บริการของ user ท่านนั้นทันที

ประเทศที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

ลูกค้าที่เป็นคนสัญชาติ, หรือมีที่อยู่ และเสียภาษีที่ประเทศในรายชื่อนี้จะไม่ได้รับอนญาตให้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์: อเมริกา

บริการ Wallet

เมื่อมีการดำเนินการซื้อบิทคอยน์โดยใช้ช่องทางอีเมล์แทนที่ bitcoin address ผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงที่จะสมัครใช้บริการของ Bx.in.th เพื่อที่จะเก็บบิทคอยน์ และให้ถือว่าลูกค้ายอมรับ เงื่อนไข และข้อตกลง ทุกข้อทุกประการดังที่ปรากฏใน ณ หน้านี้

ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน Bx wallet เพื่อที่จะสามารถเข้าใช้งานบิทคอยน์ตามรายการคำสั่งซื้อได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบการโจรกรรม การสูญหาย หรือความผิดพลาดใด ๆ อันเกิดมาจากการดำเนินการทางรหัสผ่านที่ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของลูกค้า

ข้อกำหนดการใช้บริการเครือข่ายผู้ค้า

เพื่อความครอบคลุมที่ทั่วถึงเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานบริการเครือข่ายร้านค้าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและคำอธิบายด้านล่างเหล่านี้ซึ่งออกมาเฉพาะสำหรับการจัดการด้านบริการเครือข่ายผู้ค้า

สำหรับในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานแบบเครือข่ายผู้ค้าในเครือ Bitcoin.co.th จะถูกเรียกว่า “ผู้ค้า” โดยผู้ค้าจะนับเป็น “ผู้ใช้บริการ” ที่ใช้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ทั่วไปเมื่อใช้บริการอื่น ๆ และจะนับเป็น “ผู้ค้า” เมื่อใช้บริการเครือข่ายผู้ค้า ซึ่งลูกค้าของผู้ใช้บริการเครือข่ายผู้ค้าจะไม่ได้หมายรวมถึงในข้อกำหนดนี้ เนื่องจากไม่ได้มีการติดต่อกับทางบริษัทโดยตรง

บริการแลกเปลี่ยนของเครือข่ายผู้ค้า

บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการบริการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ให้กับผู้ค้า โดยบริการดังกล่าวจะผ่านระบบการให้บริการอัตโนมัติซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ผู้ค้าจะมีการส่งต่อบิทคอยน์ที่ได้รับมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะทำการแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเงินบาทให้ตามอัตราเรท “ขายเหรียญ” ซึ่งปรากฏอยู่บนเวบไซท์เวลานั้น ๆ

บริษัทจักไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการรับชำระให้ผู้ค้า แต่เป็นผู้ให้บริการแปลงบิทคอยน์เป็นเงินบาทให้ผู้ค้า

การจัดการเกี่ยวกับผู้ค้า

บริษัทจะเก็บบันทึกการใช้บริการการแลกเปลี่ยนที่กระทำโดยผู้ค้าและแสดงอยู่ในช่อง “ยอดคงเหลือ” โดยในทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในเวลา 16.30 (ตามเวลาของทางบริษัท) ยอดคงเหลือทั้งหมดในบัญชีผู้ค้าจะถูกโอนไปยังบัญชีตามบัญชีธนาคารที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในบัญชีผู้ค้า ซึ่ง ใน ณ ที่นี้จะเป็นการอ้างอิงไปถึง “ การจัดการด้านการดำเนินการ”
อย่างไรก็ตาม หากยอดรวมของบัญชียอดคงเหลือผู้ค้ามีต่ำกว่า 500 บาท ในช่วงที่มีการจัดการด้านการดำเนินการ จะยังไม่มีการโอนยอดคงเหลือเข้าไปในบัญชีของท่าน แต่ยอดที่คงเหลืออยู่เดิมจะมีการสะสมต่อไปจนถึงช่วงที่มีการจัดการด้านการดำเนินการต่อไป จนกว่ายอดคงเหลือจะมีมากกว่า 500 บาทในช่วงที่มีการจัดการด้านการดำเนินการ

การยืนยันสำหรับผู้ค้า

บริษัทจะเป็นผู้การันตีการจ่ายของบิทคอยน์ทั้งหมดหลังจากที่ได้รับการยืนยันผ่านเครือข่ายของบิทคอยน์แล้วอย่างน้อย 2 การยืนยัน หากมีการยืนยันไม่ถึง 2 การยืนยันจะไม่มีการดำเนินการการชำระให้ผู้ค้า

ดังนั้นจึงแนะนำอย่างยิ่งว่าให้รอให้มีการยินยันการจ่ายเงินถึง 2 การยืนยันก่อนจึงให้สินค้าหรือการบริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดอันจะเกิดขึ้นจากเครือข่ายหรือผู้ใช้สินค้า / บริการของผู้ค้า

ความปลอดภัยของผู้ค้า

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือผลลัพธ์จากความสูญเสียซึ่งมีสาเหตุอันมาจากปัจจัยภายนอกหรือเซอร์เวอร์อื่นใดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลหรือการดำเนินการของบริษัท

การขอคืนเงินของผู้ค้า

ทางบริษัทไม่มีนโยบายใด ๆ ด้านการขอคืนเงิน การแลกเปลี่ยนและกระบวนการทั้งสิ้นที่ทำสำหรับผู้ค้านั้นจะไม่สามารถเรียกคืนหรือย้อนกระบวนการได้ หากต้องการคืนเงินหรือขั้นตอนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้ค้าจักต้องเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบเอง ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ไม่มีนโยบายการันตีการให้บริการในอนาคต

ทางบริษัทมีอำนาจที่จะระงับบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการเครือข่ายผู้ค้า เป็นระยะเวลาชั่วคราวหรือปิดตัวลงแบบถาวร หรืออาจพิจารณายกเลิกบัญชีผู้ค้าบางรายการหรือทั้งหมด ณ ช่วงเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้บริษัทจะทำรายการให้สำหรับในกรณีที่มียอดคงเหลือในบัญชีผู้ค้า แต่จะไม่มีการยืนยันว่าบริการนี้จะให้บริการตลอดไปในอนาคต

บริษัท ขอสงวน สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขเหล่านี้ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ แจ้งเตือนใดๆเพื่อการเปลี่ยนแปลง